Leerlingenbegeleiding

Een school is meer dan een opsomming van studierichtingen en vakken.  Het is ook de plek waar je als jongere naar volwassenheid groeit: je leert er contacten leggen en omgaan met anderen, je leert ook jezelf beter kennen, verantwoordelijkheid nemen, je ontdekt je eigen valkuilen en talenten,…   Wij willen je op school zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling, en zetten dan ook sterk in op leerlingenbegeleiding.  Wij zijn er om jou te helpen wanneer het minder goed gaat!

Leerlingenbegeleiding kunnen we in 4 pijlers vatten:

LEREN EN STUDEREN

Je kan in eerste instantie uiteraard bij je vakleerkrachten terecht voor hulp bij het sleutelen aan je studiemethode.  De leerkracht is immers expert in zijn vak en kan je verschillende technieken aanreiken die aansluiten bij jouw leerstijl. 

Onze leerateliers helpen je bij het inoefenen van specifieke studievaardigheden.  Zo organiseren we leerateliers rond “plannen en organiseren” en structureren en schematiseren”, maar ook een leeratelier Nederlands+ voor leerlingen met taalachterstand.

We dragen zorg voor leerlingen met een functiebeperking of leerstoornis.  In overleg met de leerling, ouders en het leerkrachtenteam worden door onze leerlingenbegeleiders ondersteunende maatregelen vastgelegd die kaderen binnen het M-decreet, zogenaamde STICORDI (Stimuleren, Compenseren, Remediëren en Dispenseren).  De leerlingenbegeleiders staan in nauw contact met het CLB en meerdere gespecialiseerde instanties om een traject op jouw maat uit te werken.

PSYCHISCH EN SOCIAAL FUNCTIONEREN

Wij willen er graag voor zorgen dat iedereen zich goed voelt op school en zichzelf kan zijn.  Je kan uiteraard bij je leerkrachten en het ondersteunend personeel terecht wanneer je met een probleem zit of je slecht in je vel voelt. 

Ben je op zoek naar een ander luisterend oor, dan kan je zeker terecht bij je leerlingenbegeleider.  Soms volstaat het om je verhaal eens kwijt te kunnen of een duwtje in de rug te krijgen, soms niet.  Dan gaan we –altijd in samenspraak met jou- op zoek naar de juiste personen of instanties om je probleem aan te pakken. 

De deur van de leerlingenbegeleiders staat in elk geval open voor iedereen: leerlingen en hun ouders kunnen altijd langskomen om problemen van eender welke aard in alle vertrouwen te bespreken.

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

Wij trachten een leeromgeving te creëren waar leerlingen de ruimte krijgen om zich gezond te ontplooien.  We stimuleren hen zo veel mogelijk om gezonde keuzes te maken.  Dit schooljaar werden o.a. onder impuls van onze leerlingenraad de snoepautomaten uit onze school gebannen.  Als alternatief zijn gezonde snacks voorhanden. 

Maar ons gezondheidsbeleid omhelst veel meer dan dat.  Je kan gerust een kijkje nemen op onze Instagram- en Facebookaccount voor de verschillende activiteiten die we op touw hebben gezet.

BEGELEIDING BIJ JE ONDERWIJSLOOPBAAN

Je moet tijdens je schoolloopbaan belangrijke keuzes maken.  Het leerkrachtenteam en de leerlingenbegeleiders zorgen ervoor dat je goed ingelicht en voorbereid een weloverwogen beslissing kan nemen bij scharniermomenten (overstap naar tweede graad, derde graad, hoger onderwijs).  Je talenten en studieresultaten spelen zeker een rol bij het maken van deze keuzes, maar ook je persoonlijkheid, inzet en interesses verliezen we hierbij niet uit het oog.

We organiseren oudercontacten, leerlingengesprekken, infosessies en proeflessen om je zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen tijdens je schoolcarrière.  We zetten ook sterk in om de ‘grote’ overstap naar het hoger onderwijs te begeleiden: je krijgt de kans om workshops te volgen in hogescholen en universiteiten, we bezoeken samen de SID-in, we organiseren op school een infoavond hoger onderwijs, de Columbus-testen geven je meer inzicht in je kennen en kunnen,…

Klaar om jouw Talent te ontdekken?