Menu Close

Leerlingenbegeleiding

De vakleerkracht is de spil van zijn eigen les/vak. Hij staat het dichtst bij jou en zal je begeleiden in het leren kiezen van de juiste studierichting, het leren studeren en je ook opvangen als je socio-emotionele begeleiding nodig hebt.

Ook jullie zijn als ouders een belangrijke partner in het waarderen van de leerkracht in zijn expertise en het opvolgen en bewaken van de studiemotivatie van jouw zoon of dochter in de thuisomgeving.

Je klastitularis volgt jouw persoonlijk welzijn op binnen de klas en observeert jouw groeiproces op studievlak. Zijn er problemen binnen de klasgroep, dan maakt de klastitularis tijd vrij om een klasgesprek of individueel gesprek te voeren. Is er meer zorg nodig, dan zal de klastitularis dit doorgeven aan de leerlingenbegeleiding.

Wij zetten in op de volgende 4 pijlers:

LEREN EN STUDEREN

Voor alle leerlingen is er een brede basiszorg, deze omvat ondersteuningsmaatregelen die nodig zijn om je te kunnen ontplooien en gebruik te maken van je talenten en mogelijkheden.

Heb je een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie,…) of gedragsstoornis (ADHD, autisme,…) die met een geldig attest zijn aangetoond, dan kom je in aanmerking voor verhoogde zorg. Leerlingen met leerstoornissen of gedragsstoornissen hebben op school recht op redelijke aanpassingen. De leerlingenbegeleiding verwerkt de specifieke maatregelen of aanpassingen van een leerling in een PlusPlan.

Indien wenselijk schakelen we het CLB in of andere externe partners om de leerling op een gepaste manier te begeleiden.

PSYCHISCH EN SOCIAAL FUNCTIONEREN

Zit je met een probleem? Heb je nood aan een luisterend oor? Naast de studiebegeleiding voorziet de school ook in socio-emotionele begeleiding. We zullen niet altijd al jouw problemen kunnen oplossen, maar we zullen wel luisteren en samen met jou een stukje op weg gaan.

Wekelijks overleggen we met het team leerlingenbegeleiders, de coördinator en de directie. Daar wisselen we informatie uit en zoeken we samen naar een gepaste opvolging.

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

We streven ernaar om jou de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij te brengen die je op weg te helpen naar een gezonde leefstijl met respect voor jezelf en de anderen. Slechte voedingspatronen, te weinig lichaamsbeweging en overgewicht bij jongeren baren ons zorgen. We zijn eveneens niet blind voor de problematiek van het gebruik van verslavende middelen (sigaretten, alcohol, drugs). Ook de sociaal-emotionele problemen en/of het correct leren omgaan met sociale media zijn werkpunten waar de school op wil inzetten.

Atheneum Sint-Truiden anticipeert hierop door een geïntegreerd gezondheidsbeleid op poten te zetten met een werking op leerling-, leerkrachten- en schoolniveau.

BEGELEIDING BIJ JE ONDERWIJSLOOPBAAN

In de brede eerste graad streven wij naar een brede ontwikkeling waarbij leerlingen enerzijds maximaal de kans krijgen om de basisvorming te verwerven en anderzijds kansen krijgen om de eigen talenten en interesses verder te ontdekken.

Door onze leerlingen te versterken bij het maken van keuzes en inzicht te geven in welke talenten zij in huis hebben of kunnen ontwikkelen, worden ze weerbaarder. In de eerste graad is deze participatie in het maken van keuzes eerder explorerend en verkennend, gaandeweg in de tweede en derde graad wordt deze meer verfijnd en uitgediept.  Het leerkrachtenteam en de leerlingenbegeleiders zorgen ervoor dat jij goed ingelicht en voorbereid bent om een weloverwogen beslissing te nemen bij scharniermomenten (overstap naar de 2de graad,…). Je talenten en studieresultaten spelen zeker een rol bij het maken van deze keuzes, maar ook je persoonlijkheid, inzet en interesses verliezen we daarbij niet uit het oog.

We organiseren oudercontacten, leerlingengesprekken, infosessies en proeflessen om je zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen.

 

Heb je nog vragen?

Neem contact op met onze zorgcoördinator: Marleen Vandormael

Klaar om jouw Talent te ontdekken?